Please select a language

Dewisiwch iaith os gwelwch yn dda

NHS Wales Dental Referral Management System
Iaith
Eich Bwrdd Iechyd
Cwynion
Rydym yn croesawu pob cwyn a chanmoliaeth ac rydym bob amser yn awyddus i ddeall sut y gellir gwella ein proses ar gyfer ein holl randdeiliaid

Cwynion

Gallwch wneud cwyn os ydych yn ddefnyddiwr gwasanaeth, yn glaf, yn atgyfeiriwr neu’n ddarparwr gofal (sylfaenol neu eilaidd).

Cyn cysylltu â ni i wneud cwyn mae’n bwysig deall pa wasanaethau rydym yn eu darparu. Rydym yn cymryd atgyfeiriadau gan ddeintyddion, yn eu brysbennu (asesu) ac yna’n eu hanfon at ddarparwr priodol. Dim ond cwynion am y rhan hon o daith y claf y gallwn ymateb iddynt. Er enghraifft, ni allwn ymateb i gwynion am y canlynol:

  • Amseroedd aros mewn ysbytai ar ôl i atgyfeiriadau gael eu derbyn
  • Amseroedd aros ar gyfer triniaethau orthodontig
  • Y wybodaeth y gofynnir amdani ar y ffurflenni atgyfeirio – penderfyniad comisiynu yw hwn
  • Y gwasanaethau lleol sydd ar gael – er enghraifft, os nad oes gwasanaeth tawelu ar gael
  • Y penderfyniadau comisiynu rydym yn eu gwneud – er enghraifft, os nad yw’r bwrdd iechyd yn eich ardal yn cefnogi triniaeth benodol

Ar gyfer y cwynion hyn, cysylltwch â’r GIG yng Nghymru drwy’r ddolen hon.

Os nad ydych yn siŵr a allwn helpu, cysylltwch â ni a gallwn roi cyfarwyddiadau priodol i chi.

Anfon cwyn atom

Ein nod yw datrys unrhyw broblemau a all godi drwy drafodaeth anffurfiol, ond pan nad ydych yn teimlo bod hyn yn bosibl, gallwch wneud cwyn drwy anfon e-bost neu lythyr atom. Mae ein cyfeiriad a’n cyfeiriad e-bost ar y dudalen Cysylltu â ni.

Polisi

Bydd pob cwyn yn cael ei gofnodi, a bydd cwynion ysgrifenedig yn cael eu cydnabod drwy anfon llythyr cyn pen tri diwrnod gwaith ar ôl iddynt ddod i law. Dylwn eich ateb o fewn 10 diwrnod gwaith, neu byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ac amserlen fras i chi. Os nad ydych yn fodlon ar ein hymateb i’ch cwyn, gallwch gysylltu â’r Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt Cleifion a fydd yn gallu eich cynorthwyo ymhellach. Mae’r manylion cyswllt yma.

Y Cyngor Deintyddol Cyffredinol

Mae gwybodaeth am gylch gwaith y Cyngor Deintyddol Cyffredinol a’i broses gwyno ar gael yma.

Area: Aneurin Bevan | Betsi Cadwaladr | Cardiff & Vale | Cwm Taf | Hywel Dda | Powys | Swansea Bay

Loading...