Please select a language

Dewisiwch iaith os gwelwch yn dda

NHS Wales Dental Referral Management System
Iaith
Eich Bwrdd Iechyd
Cadw data'n ddiogel
Rydym yn cymryd diogelwch eich data o ddifrif calon. Dyma sut rydym yn eu diogelu a sut rydym yn cydymffurfio â'r Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data.

Sut rydym yn cadw eich cofnodion yn gyfrinachol

Y wybodaeth rydym yn ei chasglu amdanoch

Mae’r wybodaeth hon yn ymwneud â’r wybodaeth rydym yn ei chasglu amdanoch pan fydd eich deintydd yn gwneud atgyfeiriad deintyddol ar eich cyfer. Efallai y byddwn hefyd yn casglu rhywfaint o wybodaeth ychwanegol gennych os ydych yn defnyddio elfennau penodol o’r wefan, megis y ffurflenni adborth.  Mae rhagor o wybodaeth am hyn yn ein Polisi Preifatrwydd a’n Hysbysiad Prosesu Teg isod.

Pwy ydym ni?  Rydym yn un o Bartneriaid Busnes y GIG, sefydliad annibynnol sy’n darparu gwasanaethau i’r GIG.  Mae ein holl fanylion cyswllt ar gael yma.

Mae eich deintydd a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill sy’n gofalu amdanoch yn cadw cofnodion am eich iechyd ac unrhyw driniaeth rydych yn ei chael ar y GIG. Mae’r rhain yn helpu i sicrhau ein bod yn rhoi’r gofal gorau posibl i chi.

Gall y wybodaeth sydd gennym amdanoch gynnwys:

 • Gwybodaeth sylfaenol amdanoch, fel eich cyfeiriad ac enw eich deintydd
 • Enw a chyfeiriad eich ymarferydd meddygol
 • Nodiadau ac adroddiadau am eich iechyd ac unrhyw driniaeth a gofal a gewch
 • Canlyniadau archwiliadau, megis pelydrau-X a chopïau o’r pelydrau-X hynny
 • Gwybodaeth berthnasol gan weithwyr iechyd proffesiynol eraill, perthnasau neu’r rhai sy’n gofalu amdanoch ac sy’n eich adnabod yn dda

Mae’r mathau hyn o ddata yn bersonol ond hefyd yn sensitif. Felly, mae dyletswydd sylweddol arnom i ofalu amdanoch a diogelu’r mathau hyn o ddata. Rydym yn cymryd hyn o ddifrif calon.

Mae’n bwysig eich bod yn gwybod nad ydym yn rhannu unrhyw wybodaeth ag unrhyw un heblaw’r bobl hynny sy’n gyfrifol am eich gofal. Mae’r unig eithriad i hyn wedi’i ddisgrifio isod fel “defnyddiau eilaidd”, ac mae’r data hyn yn gwbl ddienw.

Mae rhagor o wybodaeth am sut a pham rydym yn prosesu eich data isod. Gelwir hyn yn hysbysiad prosesu teg, ac mae’n cynnwys ein polisi preifatrwydd.

Gwyddom y gall rhywfaint o hyn fod yn ddryslyd. Felly, rydym wedi llunio taflen wybodaeth syml iawn i chi yma. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni.

Gallwch gysylltu â ni drwy e-bostio dental.referrals@wales.nhs.uk neu ffonio 02920 099 690 

Ein Polisi Preifatrwydd

Sut a pham rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth

Mae’r wybodaeth rydym yn ei phrosesu ar ran deintyddion yn caniatáu i ni:

 • sicrhau bod gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol sy’n gysylltiedig â’ch gofal wybodaeth gywir a chyfredol i asesu eich iechyd a chynllunio’ch triniaeth
 • galluogi cysondeb yn eich gofal pe byddech yn cael eich atgyfeirio i arbenigwr neu ran arall o’r GIG
 • asesu math ac ansawdd y gofal rydych wedi’i dderbyn
 • archwilio unrhyw bryderon neu gwynion sydd gennych am eich gofal
 • anfon negeseuon testun atoch i’ch helpu i ddeall y broses atgyfeirio, a chanfod sut y cyflenwyd eich gofal. Byddwn yn gwneud hyn dim ond os yw eich deintydd wedi nodi eich bod wedi rhoi caniatâd am hyn.

Hefyd efallai y byddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth i’n helpu i reoli a chynllunio gwasanaethau i sicrhau bod gan bawb fynediad i ofal iechyd o safon uchel. Gelwir hyn yn ddefnyddiau eilaidd ac mae’n defnyddio data cwbl ddienw yn unig.  Mae hyn yn golygu ein bod yn dileu unrhyw agwedd ar yr wybodaeth atgyfeirio a allai adnabod unigolyn. Mae rhai o’r pethau y gallem ddefnyddio’r wybodaeth ddienw hon amdano’n cynnwys:

 • defnyddio gwybodaeth ynghylch triniaeth i sicrhau bod y gwasanaethau’n bodloni anghenion cleifion ar gyfer y dyfodol
 • paratoi ystadegau ar berfformiad a gweithgarwch y GIG
 • hyfforddi ac addysgu staff
 • helpu staff i adolygu safonau gofal er mwyn gwella profiad y claf
 • talu am wasanaethau gofal iechyd neu archwilio cyfrifon sefydliadau gofal iechyd
 • ymchwilio i gwynion neu hawliadau cyfreithiol
 • ymgymryd ag ymchwil

Cesglir yr wybodaeth a broseswn ar y sail bod ei hangen ar gyfer eich gofal, ac rydym yn casglu (gwybodaeth gofal iechyd) sensitif er mwyn bodloni’r gofynion hyn.  Wrth ystyried rheoliadau data newydd yr UE (a elwir yn Reoliadau Diogelu Data Cyffredinol, neu GDPR), y sail gyfreithlon ar gyfer casglu data yw Erthygl 6 (1) f ac Erthygl 9 (2) h.

Cwcis

Mae cwcis yn ffeiliau testun a osodir ar eich cyfrifiadur i gasglu gwybodaeth safonol ac ymddygiad ymwelwyr.  Mae hyn yn ein helpu i wella ein gwefan a sicrhau bod yr holl wybodaeth yn cael ei threfnu mewn ffordd briodol.

Gallwch ddysgu rhagor am gwcis trwy ymweld ag www.aboutcookies.org

Gallwch osod eich porwr i beidio â derbyn cwcis a bydd y wefan uchod yn dangos i chi sut i gael gwared ar unrhyw gwcis sydd eisoes ar eich cyfrifiadur. Mewn ychydig o achosion, efallai na fydd rhai rhannau o’n gwefan (ond nid y cais am atgyfeiriadau nad yw’n defnyddio cwcis o gwbl) yn gweithredu fel y disgwyliwyd – er enghraifft, rydym yn storio’r ardal rydych yn ei chyrchu.

Cadw cofnodion

Dim ond am gymaint o amser ag y mae arnom ei angen rydym yn cadw’ch data.  Mae hyn yn hirach na’r rhan fwyaf o wasanaethau gan fod angen inni gydymffurfio â’r gyfraith a chanllawiau rheoli cofnodion meddygol y GIG. Mae gwybodaeth ddefnyddiol ar faint o amser mae’n ofynnol i ni gadw eich data ar wefan y GIG yma.

Marchnata

Nid ydym yn anfon eich manylion at unrhyw sefydliad arall heblaw am y darparwyr gwasanaeth hynny sy’n darparu eich gofal uniongyrchol, er enghraifft, gwasanaethau Ysbytai a Gofal Sylfaenol ac yna dim ond i fodloni isafswm gofynion y broses atgyfeirio.

Gwefannau eraill

Mae ein gwefan yn cysylltu â gwefannau eraill, megis NICE, NHS Digital ac ati. Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i’r wefan hon yn unig – felly os byddwch yn ymweld â safleoedd eraill, dylech wirio eu polisïau preifatrwydd gan y gallant fod yn wahanol i’r un hwn.

Sut i gysylltu â ni

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch ein polisi preifatrwydd neu wybodaeth rydym yn ei dal amdanoch.  Gallwch ganfod ein holl fanylion cyswllt ar y dudalen hon.

Cadw eich gwybodaeth yn gyfrinachol

Mae dyletswydd gyfreithiol ar bawb sy’n gweithio i’r GIG i gadw gwybodaeth amdanoch yn gyfrinachol yn unol â Chod Ymarfer Cyfrinachedd y GIG. Mae’r Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data’n nodi egwyddorion trin gwybodaeth y mae’n rhaid i holl sefydliadau’r GIG gadw atynt. Rydym wedi rhoi technoleg a pholisïau, rheolau a mesurau diogelwch i ddiogelu eich gwybodaeth.

Weithiau, efallai y bydd angen i ni rannu gwybodaeth amdanoch ag asiantaethau eraill er mwyn i ni allu cydweithio er eich budd chi. Dim ond os oes gwir angen i bobl eraill sy’n ymwneud â’ch gofal gael gwybodaeth amdanoch y byddwn yn ei defnyddio neu’n ei drosglwyddo. Mae dyletswydd gyfreithiol ar unrhyw un sy’n cael gwybodaeth gennym hefyd i’w chadw’n gyfrinachol ac yn ddiogel.

Datganiad cyfrinachedd

Dim ond yn unol â’r Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data y bydd Dental Referrals yn defnyddio gwybodaeth sy’n cael ei rhoi iddo. Mae dyletswydd gyfreithiol arnom i gadw’r holl wybodaeth sy’n cael ei rhoi gan ddefnyddwyr gwasanaethau’n gyfrinachol. Fel gwasanaeth cyfrinachol, byddwn yn gofyn i ddefnyddwyr gwasanaethau am eu caniatâd os bydd rhaid i ni gysylltu ag asiantaethau eraill, ac eithrio lle mae risgiau sylweddol i ddiogelwch plant neu risg sylweddol o niwed iddyn nhw eu hunain neu bobl eraill, er enghraifft. Mae dyletswydd gyfreithiol ar unrhyw un sy’n cael gwybodaeth gennym hefyd i’w chadw’n gyfrinachol.

Cael mynediad at eich cofnodion iechyd

Mae’r Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data’n caniatáu i chi weld pa wybodaeth amdanoch sy’n cael ei dal yn ein cofnodion. Mae hyn yn berthnasol i gofnodion llaw a chofnodion cyfrifiadurol. Gelwir hyn yn ‘Gais am Fynediad at Ddata gan y Testun‘.  Os ydych am weld gwybodaeth am eich atgyfeiriadau deintyddol, mae gwybodaeth am sut i wneud hynny yma. O dan y rheoliadau newydd, ni chodir tâl am roi’r wybodaeth hon i chi.  Os oes gennych ddiddordeb mewn ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth, mae rhagor o wybodaeth am y rhain yma.

Mae’n bwysig nodi nad oes gennym eich cofnodion deintyddol, dim ond gwybodaeth y mae eich deintydd wedi’i rhoi er mwyn eich atgyfeirio i wasanaethau eraill.

Wrth ofyn i ni am eich gwybodaeth bersonol, dylech nodi:

 • eich enw llawn, eich cyfeiriad a’ch rhif ffôn cyswllt;
 • cyfeirnod(au) unigryw’r atgyfeiriad / atgyfeiriadau  (URN) y mae gennych ddiddordeb ynddo / ynddynt
 • pa wybodaeth sydd ei hangen arnoch ac unrhyw ddyddiadau perthnasol

Mae gennych yr hawl hefyd i holi am unrhyw resymau dros wneud unrhyw benderfyniadau awtomatig sy’n effeithio arnoch. Nid yw’r gwasanaeth atgyfeiriadau deintyddol yn defnyddio unrhyw brosesau awtomatig ar gyfer gwneud penderfyniadau ynghylch sut rydych yn cael gafael ar ofal.

E-bostiwch y wybodaeth hon atom drwy ddefnyddio ein cyfeiriad e-bost diogel – dental-referrals@wales.nhs.uk. Fel arall, gallwch ei hanfon atom yn y cyfeiriad isod drwy’r post.  Dywedwch wrthym sut rydych am i ni anfon y wybodaeth atoch – drwy e-bost neu’r post.  Mae risgiau’n gysylltiedig â’r ddau opsiwn. Felly, ystyriwch pwy arall a all weld eich e-byst neu eich post.

Subject Access Request Manager
Dental Referral Management Centre
6 The Offices, Stannian Fold,
Lymm, Warrington
WA13 9AB

Am wybodaeth fanylach

Os hoffech wybod fwy am sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth neu wybodaeth am eich hawliau o dan y Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data, neu os hoffech gyfyngu ar y broses o ddefnyddio eich gwybodaeth fel hyn, gallwch gysylltu â ni neu siarad â’ch tîm profiad cleifion lleol.

Newidiadau i’n polisi preifatrwydd

Rydym yn adolygu’r polisi preifatrwydd hwn yn rheolaidd, a byddwn yn cyhoeddi unrhyw ddiweddariadau ar y dudalen we hon. Diweddarwyd y polisi preifatrwydd ddiwethaf ar 8 Mawrth 2018.

Angen rhagor o wybodaeth?

Dysgwch ragor am ddata’r GIG yng Nghymru, y Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data a’ch hawliau.

Area: Aneurin Bevan | Betsi Cadwaladr | Cardiff & Vale | Cwm Taf | Hywel Dda | Powys | Swansea Bay

Loading...