Please select a language

Dewisiwch iaith os gwelwch yn dda

NHS Wales Dental Referral Management System
Iaith
Eich Bwrdd Iechyd

Cwestiynau Cyffredin

Mae’r adran hon yn cynnwys rhai o’r cwestiynau mwyaf cyffredin a dderbyniwn. Os nad yw’ch cwestiwn wedi’i gynnwys yma, mae croeso i chi anfon e-bost atom – rydym yn anelu at ymateb i bob cwestiwn o fewn awr ar ddiwrnodau gweithio.

Cwestiynau Cyffredin

Eich apwyntiad

Q: d y gallai fod angen eiriolwr arnoch?
A:

Weithiau, gall delio â gweithwyr proffesiynol yn y system ofal neu iechyd godi ofn, ac efallai y byddwch yn ei chael hi’n anodd mynegi eich barn. Os oes angen cymorth arnoch, gall eiriolwr annibynnol eich helpu i ddweud beth rydych am ei ddweud, cael y wybodaeth sydd ei hangen arnoch a sicrhau bod eich hawliau yn cael eu diogelu. Mae rhagor o wybodaeth ar gael gan Gefnogaeth Eiriolaeth Cymru a thrwy glicio’r ddolen hon.

Q: Eich apwyntiad
A:

Mae’r gwasanaethau rheoli atgyfeiriadau yn anfon eich atgyfeiriad, ar ôl iddo gael ei brysbennu, i ddarparwr – clinig neu ysbyty. Wedi i hyn gael ei wneud, bydd statws eich atgyfeiriad yn dangos fel “Anfonwyd at”.

Wedyn, cyfrifoldeb y darparwr yw cysylltu â chi i wneud apwyntiad. Gallwch gysylltu â’r darparwr drwy ddefnyddio’r manylion sydd ar gael ar eu tudalen gyswllt.

Q: Rwy'n ofalwr. Ble y gallaf gael rhagor o wybodaeth?
A:

Os ydych yn ofalwr, ac os oes angen rhagor o wybodaeth neu gyngor arnoch, mae rhagor o wybodaeth ar gael gan Galw Iechyd Cymru. Cliciwch yma i fynd i’r dudalen. Mae’n bwysig iawn eich bod yn rhoi eich manylion cyswllt i’ch deintydd pan gaiff atgyfeiriad ei wneud.

Q: Ble y gallaf gael gwybodaeth am gymorth â chostau teithio?
A:

Mae gwybodaeth am gymorth â chostau teithio i gael triniaeth ar y GIG ar gael yma.

Q: Ble y gallaf gael gwybodaeth am gostau deintyddol y GIG?
A:

Mae gwybodaeth am gostau’r GIG am ofal deintyddol ar gael yma.

Nodwch y bydd rhai gwasanaethau wrth atgyfeirio yn cael eu cynnwys yn y taliadau sy’n cael eu gwneud i’ch deintydd eich hun ond y gall tâl ychwanegol gael ei godi am wasanaethau eraill, megis tawelu. Gall eich deintydd roi rhagor o wybodaeth i chi am hyn.

Olrhain atgyfeiriad

Q: Mae'r system tracio atgyfeiriadau'n dweud nad yw'r atgyfeiriad wedi dod i law. I ble mae wedi mynd?
A:

Yn gyntaf, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi rhif eich atgyfeiriad yn gywir, er enghraifft ABW0001256 gyda’r cod ardal priodol. Os yw’n dal i ddweud nad yw’r atgyfeiriad wedi dod i law, e-bostiwch dental.referrals@wales.nhs.uk a byddwn yn gwneud ein gorau glas i’ch helpu.

Q: Rwyf am wybod ble mae fy atgyfeiriad.
A:

Hawdd. Cliciwch yma i dracio atgyfeiriad. Bydd angen eich cyfeirnod unigryw arnoch i wneud hyn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi’r cyfeirnod unigryw yn llawn, sef cod tri digid y bwrdd iechyd a’r saith rhif heb fwlch. Mae cyfeirnod unigryw yn edrych yn debyg i hyn: ABM1234567. Mae’r tair llythyren ar y dechrau yn ymwneud â’r bwrdd iechyd sy’n gwasanaethu’r ardal rydych yn byw ynddi.

Y Broses

Q: d y gallai fod angen eiriolwr arnoch?
A:

Weithiau, gall delio â gweithwyr proffesiynol yn y system ofal neu iechyd godi ofn, ac efallai y byddwch yn ei chael hi’n anodd mynegi eich barn. Os oes angen cymorth arnoch, gall eiriolwr annibynnol eich helpu i ddweud beth rydych am ei ddweud, cael y wybodaeth sydd ei hangen arnoch a sicrhau bod eich hawliau yn cael eu diogelu. Mae rhagor o wybodaeth ar gael gan Gefnogaeth Eiriolaeth Cymru a thrwy glicio’r ddolen hon.

Q: Beth yw arbenigwr deintyddol?
A:

Mae gwybodaeth am yr arbenigeddau deintyddol gwahanol a’r hyn y gallech ei ddisgwyl o apwyntiad ar gael yma.

Q: Beth yw brysbennu?
A:

Mae brysbennu’n broses lle mae cymhlethdod eich atgyfeiriad yn cael ei asesu, fel arfer gan ymgynghorydd, er mwyn sicrhau ei fod yn cael ei anfon i’r lle cywir. Er enghraifft, gallai brysbennwr edrych ar yr atgyfeiriad a theimlo mai’r peth gorau fyddai eich trin mewn lleoliad cymunedol, neu ysbyty efallai.  Rydym yn gwneud y penderfyniad brysbennu ac yn anfon eich atgyfeiriad at y darparwr mwyaf priodol.

Y Ganolfan Atgyfeiriadau

Q: Rwyf am gysylltu â chi. Sut rwy'n gwneud hynny?
A:

Mae ein manylion cyswllt ar gael ar ein tudalen Amdanom ni . E-bostio yw’r ffordd orau o gysylltu â ni. Drwy wneud hynny, gallwn sicrhau y gall y person cywir ymateb i chi, a byddwn bob amser yn dod yn ôl atoch ar yr un diwrnod.

Area: Aneurin Bevan | Betsi Cadwaladr | Cardiff & Vale | Cwm Taf | Hywel Dda | Powys | Swansea Bay

Loading...