Please select a language

Dewisiwch iaith os gwelwch yn dda

NHS Wales Dental Referral Management System
Iaith
Eich Bwrdd Iechyd
Rhyddid Gwybodaeth
Darganfyddwch sut mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn berthnasol i'r gwasanaeth a sut y gallech wneud cais

Rhyddid Gwybodaeth

Mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn rhoi’r hawl i chi ofyn i unrhyw gorff cyhoeddus am yr holl wybodaeth sydd ganddo am unrhyw bwnc o’ch dewis. Oni bai bod rheswm da, rhaid i’r corff cyhoeddus roi’r wybodaeth o fewn 20 diwrnod gwaith. Gallwch hefyd ofyn am yr holl wybodaeth bersonol sydd ganddo amdanoch. Gall unrhyw un wneud cais am wybodaeth, ni waeth beth yw ei oedran neu ei genedligrwydd neu ble mae’n byw.

Gallwch ofyn am unrhyw wybodaeth o gwbl, ond gallai rhywfaint o wybodaeth gael ei chadw’n ôl mwyn diogelu buddiannau amrywiol a ganiateir gan y Ddeddf. Os yw’r awdurdod cyhoeddus yn gwneud hynny, rhaid iddo ddweud wrthych pam mae wedi cadw gwybodaeth yn ôl. Os byddwch yn gofyn am wybodaeth amdanoch chi’ch hun, bydd eich cais yn cael ei drin o dan y Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data.

Fodd bynnag, fel darparwr gwasanaethau iechyd annibynnol (sydd wedi’i ddiffinio fel un o Bartneriaid Busnes y GIG), nid awdurdod cyhoeddus yw FDS Consultants. Felly, nid oes angen iddo gydymffurfio â phob agwedd ar y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (2000). Er hynny, ar gyfer y gwasanaethau hynny rydym yn eu darparu ar ran y GIG, mae’n ofynnol i ni ymateb o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

Os hoffech wneud cais am wybodaeth o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, cysylltwch â bwrdd iechyd lleol y GIG yn eich ardal. Pan fydd ceisiadau am wybodaeth yn dod i law gan y timau ardal leol sy’n ein comisiynu i ddarparu gwasanaethau ar eu rhan, bydd FDS Consultants yn cydymffurfio â phob cais nad yw’n fasnachol gyfrinachol neu’n torri egwyddorion arweiniol y Ddeddf Diogelu Data (1998). Gallwch hefyd gysylltu â ni’n uniongyrchol, gan ddatgan eich bod yn gwneud cais Rhyddid Gwybodaeth, os credwch fod eich cais yn ymwneud â’n gwasanaethau.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon pellach, cysylltwch â ni.

Mae rhagor o wybodaeth am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth ar gael ar wefan DirectGov. Cliciwch yma.

A allaf gael mynediad at fy ngwybodaeth bersonol?

Mae gennych yr hawl i ofyn am gopi o’r wybodaeth sy’n cael ei chadw amdanoch. Gelwir hyn yn gais am fynediad at ddata gan y testun. Mae’r hawl hon yn golygu y gallwch wneud cais o dan y Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data i unrhyw sefydliad sy’n prosesu eich data personol, gan gynnwys ein sefydliad ni. O dan y Ddeddf, ‘prosesydd data’ yw FDS Consultants.

Gallwch ofyn i ni roi copïau i chi o gofnodion papur, cofnodion cyfrifiadurol a gwybodaeth gysylltiedig. Ni chodir unrhyw ffi am hyn. Fodd bynnag, mae’n bwysig cofio nad yw pob darn o wybodaeth bersonol wedi’i gwmpasu a bod y Ddeddf yn cynnwys ‘eithriadau’ a all galluogi sefydliad i wrthod cydymffurfio â’ch cais o dan amgylchiadau penodol.

Sut y gallaf wneud cais?

I wneud cais, dilynwch y camau hyn:

Wrth ofyn i ni am eich gwybodaeth bersonol, dylech nodi:

  • eich enw llawn, eich dyddiad geni, eich cyfeiriad (gan gynnwys eich cyfeiriadau blaenorol) a’ch rhif ffôn cyswllteich enw llawn, eich cyfeiriad a’ch rhif ffôn cyswllt;
  • eich rhif GIG (os yw ar gael)
  • cyfeirnod(au) unigryw’r atgyfeiriad / atgyfeiriadau y mae gennych ddiddordeb ynddo / ynddynt
  • prawf o bwy ydych, er enghraifft, copi o’ch pasbort neu’ch trwydded yrru
  • prawf o’ch cyfeiriad, er enghraifft bil cyfleustodau
  • pa wybodaeth sydd ei hangen arnoch ac unrhyw ddyddiadau perthnasol, er enghraifft:
    1. atgyfeiriad gan Ddeintydd X i Ysbyty Y
    2. copïau o belydrau-X gan Ddeintydd Z

Mae gennych yr hawl hefyd i holi am unrhyw resymau dros wneud unrhyw benderfyniadau awtomatig sy’n effeithio arnoch. Nid yw’r gwasanaeth atgyfeirio deintyddol yn defnyddio unrhyw brosesau penderfynu awtomataidd o ran sut y byddwch yn cael mynediad i ofal.

Anfonwch eich cais yn ysgrifenedig trwy ei bostio atom yn y cyfeiriad isod. Dywedwch wrthym sut yr hoffech i ni anfon yr wybodaeth atoch – trwy e-bost neu drwy’r post. Mae risg i’r ddau, felly ystyriwch pwy arall a allai gael mynediad i’ch e-bost neu’ch post.

Subject Access Request Manager
Dental Referral Management Centre
6 The Offices, Stannian Fold,
Lymm, Warrington
WA13 9AB

 

r

Area: Aneurin Bevan | Betsi Cadwaladr | Cardiff & Vale | Cwm Taf | Hywel Dda | Powys | Swansea Bay

Loading...