Please select a language

Dewisiwch iaith os gwelwch yn dda

NHS Wales Dental Referral Management System
Iaith
Eich Bwrdd Iechyd
Telerau ac amodau
Manylion am y Telerau ac amodau o ddefnyddio’r wefan yma

Telerau ac amodau

Mae’r cytundeb hwn rhyngoch chi, sef Defnyddiwr y Wefan hon, ac FDS Consultants, sef perchennog / perchnogion y Wefan hon. Ystyrir i chi gytuno i gydymffurfio â’r Telerau ac Amodau hyn a chael eich rhwymo ganddynt y tro cyntaf y byddwch yn defnyddio’r Wefan. Os nad ydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan y Telerau ac Amodau hyn, dylech roi’r gorau i ddefnyddio’r Wefan ar unwaith.

1. Diffiniadau a Dehongli

Yn y Cytundeb hwn, bydd i’r termau dilynol yr ystyron canlynol:

Cynnwys” – unrhyw destun, graffigwaith, delweddau, sain, fideo, meddalwedd, casgliadau o ddata ac unrhyw fath arall o wybodaeth y gellir ei storio ar gyfrifiadur sy’n ymddangos ar y Wefan hon neu sy’n rhan ohoni;

Sefydliad Dysgu” – unrhyw sefydliad sy’n darparu addysg i bersonau o unrhyw oedran, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i ysgolion, colegau, prifysgolion a darparwyr addysg broffesiynol / addysg i oedolion;

FDS Consultants” – FDS Consultants yn 6 Stannian Fold, Lymm, WA13 9AB;

Gwasanaeth” – gyda’i gilydd, unrhyw gyfleusterau, offer, gwasanaethau neu wybodaeth ar-lein y mae FDS Consultants yn trefnu eu bod ar gael drwy’r Wefan naill ai nawr neu yn y dyfodol;

System” – unrhyw seilwaith cyfathrebu ar-lein y mae FDS Consultants yn trefnu ei fod ar gael drwy’r Wefan naill ai nawr neu yn y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys gwebost, byrddau negeseuon, cyfleusterau sgwrsio byw a dolenni e-bostio, ond nid y rhain yn unig;

Defnyddiwr” / “Defnyddwyr” – unrhyw drydydd parti sy’n defnyddio’r Wefan ac nad yw’n gweithio i FDS Consultants ac yn defnyddio’r Wefan fel rhan o’i waith;

Gwefan” – y wefan rydych yn ei defnyddio ar hyn o bryd ac unrhyw is-barthau o’r Wefan hon oni bai eu bod wedi’u heithrio’n benodol gan eu telerau ac amodau eu hunain.

2. Eiddo Deallusol

2.1 Yn amodol ar yr eithriadau yng Nghymal 3 y Telerau ac Amodau hyn, eiddo FDS Consultants, neu ein cwmnïau cyswllt, yw holl Gynnwys y Wefan, oni bai ei fod wedi’i lanlwytho gan Ddefnyddwyr, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i destun, graffigwaith, logos, eiconau, delweddau, clipiau sain, clipiau fideo, casgliadau o ddata, cynllun tudalennau, cod sylfaenol a meddalwedd. Drwy barhau i ddefnyddio’r Wefan, rydych yn cydnabod bod deunydd o’r fath yn cael ei ddiogelu gan gyfreithiau eiddo deallusol a chyfreithiau eraill sy’n gymwys yn y Deyrnas Unedig ac yn Rhyngwladol.

2.2, Cewch brintio, atgynhyrchu, copïo, dosbarthu, storio neu mewn unrhyw fodd arall ailddefnyddio Cynnwys y Wefan fel y nodir yng Nghymal 4 y Telerau ac Amodau hyn ac at ddibenion personol neu addysgol yn unig oni nodir fel arall ar y Wefan neu pan fydd FDS Consultants wedi rhoi caniatâd ysgrifenedig pendant i chi wneud hynny. Yn benodol, rydych yn cytuno i’r canlynol:

2.2.1 Ni fyddwch yn defnyddio Cynnwys y Wefan at ddibenion masnachol;

2.2.2 Ni fyddwch yn copïo Cynnwys y Wefan yn systematig er mwyn creu neu lunio unrhyw fath o gasgliad, cyfeiriadur neu gronfa ddata gynhwysfawr oni bai bod FDS Consultants wedi rhoi caniatâd ysgrifenedig pendant i chi wneud hynny;

2.2.3 Fel un o fyfyrwyr Sefydliad Dysgu cydnabyddedig, cewch ddefnyddio Cynnwys y Wefan at ddibenion addysgol cyn belled â’ch bod yn cyfeirio’n briodol at yr holl Gynnwys a ddefnyddiwyd fel y nodir gan eich Sefydliad Dysgu neu drwy ddefnyddio system gyfeirio addas o’ch dewis;

2.2.4 Caiff cyflogeion Sefydliadau Dysgu ddefnyddio Cynnwys y Wefan at ddibenion addysgu yn amodol ar yr amodau canlynol:

a) Nid oes angen caniatâd pellach i’w ddefnyddio mewn Sefydliadau Dysgu dielw. Gall hyn gynnwys ysgolion nad ydynt yn codi ffioedd dysgu ond nid y rhain yn unig;

b) Mae angen caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw i’w ddefnyddio mewn Sefydliadau Dysgu sy’n gwneud elw. Gall hyn gynnwys ysgolion preifat sy’n codi ffioedd, prifysgolion a darparwyr addysg i oedolion ond nid y rhain yn unig.

3. Eiddo Deallusol Trydydd Parti

Pan fo hynny wedi’i nodi’n benodol, mae Cynnwys penodol a’r Hawliau Eiddo Deallusol sy’n bodoli yn hynny o beth yn perthyn i bartïon eraill. Nid yw’r Cynnwys hwn wedi’i gwmpasu gan unrhyw ganiatâd a roddir gan Gymal 2 o’r Telerau ac Amodau hyn i ddefnyddio Cynnwys y Wefan, oni nodir yn benodol ei fod wedi’i gwmpasu. Mae’r eithriadau yng Nghymal 4 yn parhau i fod yn gymwys. Bydd unrhyw Gynnwys o’r fath yn cael ei ategu gan hysbysiad sy’n rhoi manylion cyswllt y perchennog ac unrhyw bolisi defnydd ar wahân a all fod yn berthnasol.

4. Defnydd Teg o Eiddo Deallusol

Cewch ailddefnyddio deunydd o’r Wefan heb ganiatâd ysgrifenedig pan fydd unrhyw un o’r eithriadau a nodir ym Mhennod III Deddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1988 yn gymwys.

5. Dolenni i Wefannau Eraill

Gall y Wefan hon gynnwys dolenni i wefannau eraill. Oni nodir yn benodol, nid yw FDS Consultants, na’n cwmnïau cyswllt, yn rheoli’r gwefannau hyn. Nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys gwefannau o’r fath, ac rydym yn gwadu atebolrwydd am unrhyw fath o golled neu ddifrod sy’n deillio o ddefnydd ohonynt. Nid yw cynnwys dolen i wefan arall ar y Wefan hon yn awgrymu ein bod yn cefnogi’r gwefannau eu hunain neu’r rhai sy’n eu rheoli

6. Dolenni i’r Wefan hon

Caiff y rhai sydd am osod dolen i’r Wefan hon ar wefannau eraill wneud hynny heb ganiatâd ymlaen llaw, ond dim ond dolen i hafan y wefan www.dental-referrals.org. Mae angen i FDS Consultants roi caniatâd pendant i chi gysylltu’n ddwfn (h.y. dolenni i dudalennau penodol ar y Wefan). I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni drwy e-bostio office@dental-referrals.org.

7. Defnyddio Cyfleusterau Cyfathrebu

7.1 Wrth ddefnyddio’r system sylwadau a / neu unrhyw System arall ar y Wefan, dylech wneud hynny’n unol â’r rheolau canlynol:

7.1.1 Rhaid i chi beidio â defnyddio iaith anweddus neu ddi-chwaeth;

7.1.2 Rhaid i chi beidio â chyflwyno Cynnwys anghyfreithlon neu sydd fel arall yn annymunol. Mae hyn yn cynnwys Cynnwys sy’n sarhaus, sy’n fygythiol, sy’n aflonyddu, sy’n ddifenwol, sy’n oedraniaethol, sy’n rhywiaethol neu sy’n hiliol, ond nid hynny’n unig;

7.1.3 Rhaid i chi beidio â chyflwyno Cynnwys gan fwriadu hybu neu annog trais;

7.1.4 Ein cyngor yw postio ar y system sylwadau a chyfathrebu ag FDS Consultants yn Saesneg, oherwydd efallai na fyddwn yn gallu ymateb i ymholiadau mewn unrhyw ieithoedd eraill;

7.1.5 Rhaid i chi beidio â phostio dolenni i wefannau eraill sy’n cynnwys y mathau o Gynnwys a nodir uchod;

7.1.6 Rhaid i’r ffordd rydych yn cadarnhau pwy ydych beidio â thorri’r Telerau ac Amodau hyn nac unrhyw gyfreithiau cymwys;

7.1.7 Rhaid i chi beidio â gwneud unrhyw fath o waith hysbysebu masnachol. Nid yw hyn yn gwahardd cyfeiriadau at fusnesau at ddibenion anhyrwyddol, gan gynnwys cyfeiriadau lle gall hysbysebu fod yn rhywbeth achlysurol;

7.1.8 Rhaid i chi beidio â ffugio bod yn bobl eraill, yn arbennig cyflogeion a chynrychiolwyr FDS Consultants neu ein cwmnïau cyswllt;

7.1.9 Rhaid i chi beidio â defnyddio ein System at ddibenion cyfathrebu torfol anawdurdodedig megis anfon “sbam” neu “bost sothach”.

7.2 Rydych yn cydnabod bod FDS Consultants yn cadw’r hawl i fonitro unrhyw negeseuon cyfathrebu sy’n cael eu hanfon atom neu sy’n cael eu hanfon drwy ddefnyddio ein System.

7.3 Rydych yn cydnabod y gall FDS Consultants gadw copïau o unrhyw negeseuon cyfathrebu sy’n cael eu hanfon atom neu sy’n cael eu hanfon drwy ddefnyddio ein System.

7.4 Rydych yn cydnabod y gall unrhyw wybodaeth rydych yn ei hanfon atom drwy ein System neu y byddwch yn ei phostio ar y system sylwadau gael ei haddasu gennym mewn unrhyw ffordd, ac rydych drwy hyn yn ildio eich hawl foesol i gael eich adnabod fel awdur gwybodaeth o’r fath. Rhaid i unrhyw gyfyngiadau yr hoffech eu gosod ar ein defnydd o wybodaeth o’r fath gael eu cyfleu i ni ymlaen llaw, ac rydym yn cadw’r hawl i wrthod telerau a gwybodaeth gysylltiedig o’r fath.

7.5 Er mwyn defnyddio’r system sylwadau ac unrhyw gyfleuster cyfathrebu arall a all gael ei ychwanegu at y Wefan hon yn y dyfodol, mae’n ofynnol i chi gyflwyno manylion personol penodol. Drwy barhau i ddefnyddio’r Wefan hon, rydych yn datgan ac yn gwarantu’r canlynol:

7.5.1 Mae unrhyw wybodaeth rydych yn ei chyflwyno yn gywir;

7.5.2 Byddwch yn cadw’r wybodaeth hon yn gywir ac yn gyfredol.

 

8. Preifatrwydd

Mae defnydd o’r Wefan hefyd yn cael ei lywodraethu gan Bolisi Preifatrwydd (cliciwch yma i’w weld).

9. Ymwadiadau

9.1 Nid yw FDS Consultants yn gwarantu nac yn datgan y bydd y Wefan yn bodloni eich gofynion, y bydd o ansawdd boddhaol, y bydd yn addas at ddiben penodol, na fydd yn torri hawliau trydydd parti, y bydd yn cydweddu â phob system neu y bydd yn ddiogel.

9.2 Er bod pob ymdrech resymol wedi’i gwneud i sicrhau y bydd yr holl wybodaeth ar y Wefan hon yn gywir ac yn gyfredol, nid yw FDS Consultants yn gwarantu nac yn datgan bod hynny’n wir. Nid ydym yn gwarantu unrhyw ganlyniadau penodol o’r defnydd o’n gwasanaethau.

9.3 Ni fwriedir i unrhyw ran o’r Wefan hon fod yn gyfystyr â chyngor, ac ni ddylid dibynnu ar Gynnwys y Wefan hon wrth wneud unrhyw benderfyniadau neu gymryd unrhyw gamau o unrhyw fath.

9.4 Nid yw’r wybodaeth ar y Wefan hon wedi’i chynllunio â dibenion masnachol mewn golwg. Gwaherddir defnydd masnachol o Gynnwys y Wefan hon o dan is-Gymal 2.2.1 y Telerau ac Amodau hyn. Mae unrhyw ddefnydd o’r fath yn gyfystyr â thorri’r Telerau ac Amodau hyn, ac nid yw FDS Consultants yn datgan nac yn gwarantu bod y Cynnwys hwn yn addas i’w ddefnyddio mewn sefyllfaoedd masnachol neu ei fod yn ddata a / neu’n gyngor cywir a all fod yn sail i benderfyniadau busnes.

9.5 Er bod pob ymdrech wedi’i gwneud i sicrhau bod yr holl ddisgrifiadau o wasanaethau sydd ar gael gan FDS Consultants yn cyfateb i’r gwasanaethau gwirioneddol sydd ar gael, nid yw FDS Consultants yn gyfrifol am unrhyw wyriadau oddi wrth y disgrifiadau hyn.

9.6 Er bod FDS Consultants yn gwneud ymdrech resymol i sicrhau bod y Wefan yn ddiogel ac yn rhydd o wallau, feirysau a maleiswedd arall, cynghorir pob Defnyddiwr i gymryd cyfrifoldeb am eu diogelwch eu hunain, eu manylion personol a’u cyfrifiaduron.

 

10. Argaeledd y Wefan ac Addasiadau

10.1 Darperir y Gwasanaeth “fel y mae” ac ar sail “fel y mae ar gael”. Nid ydym yn gwarantu y bydd y Gwasanaeth yn rhydd o ddiffygion a / neu namau. I’r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith, nid ydym yn gwneud unrhyw warantiadau (datganedig neu oblygedig) ynghylch addasrwydd at ddiben penodol, cywirdeb gwybodaeth, cydweddoldeb ac ansawdd boddhaol.

10.2 Nid yw FDS Consultants yn derbyn unrhyw atebolrwydd am achosion allanol sy’n amharu ar y Wefan neu sy’n golygu nad yw ar gael, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i fethiant offer ISP, methiant offer gwesteia, methiant rhwydwaith cyfathrebu, methiant pŵer, digwyddiadau naturiol, gweithredoedd o ryfel neu gyfyngiadau cyfreithiol a sensoriaeth.

10.3 Mae FDS Consultants yn cadw’r hawl i newid, atal neu derfynu unrhyw ran o’r Wefan (neu’r holl Wefan), gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i’r cynhyrchion a / neu’r gwasanaethau sydd ar gael. Bydd y Telerau ac Amodau hyn yn parhau i fod yn gymwys i unrhyw fersiwn wedi’i haddasu o’r Wefan, oni nodir yn benodol fel arall.

11. Cyfyngu ar Atebolrwydd

11.1 I’r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith, nid yw FDS Consultants yn derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw golled neu ddifrod uniongyrchol neu anuniongyrchol, sy’n rhagweladwy neu fel arall, gan gynnwys unrhyw iawndal anuniongyrchol, canlyniadol, arbennig neu esiamplaidd, sy’n deillio o ddefnyddio’r Wefan neu unrhyw wybodaeth arni. Dylai Defnyddwyr fod yn ymwybodol eu bod yn defnyddio’r Wefan a’i Chynnwys ar eu menter eu hun.

11.2 Nid oes unrhyw beth yn y Telerau ac Amodau hyn sy’n eithrio neu’n cyfyngu ar atebolrwydd FDS Consultants am farwolaeth neu anaf personol sy’n deillio o unrhyw esgeulustod neu dwyll ar ei ran.

11.3 Er bod pob ymdrech wedi’i gwneud i sicrhau bod y Telerau ac Amodau hyn yn cadw’n llym at ddarpariaethau perthnasol Deddf Telerau Contract Annheg 1977, os gwelir bod unrhyw un o’r telerau hyn yn anghyfreithlon, yn annilys neu fel arall yn anorfodadwy, dylid ystyried bod y teler hwnnw wedi’i ddileu o’r Telerau ac Amodau hyn ac ni fydd yn effeithio ar ddilysrwydd na gorfodadwyedd y Telerau ac Amodau sy’n weddill. Dim ond o fewn awdurdodaethau lle mae teler penodol yn anghyfreithlon y bydd y teler hwn yn gymwys.

12. Dim Hawlildiad

Os bydd unrhyw barti i’r Telerau ac Amodau hyn yn methu ag arfer unrhyw hawl neu rwymedi ynddynt, ni ddylid dehongli hyn fel ildio’r hawl honno neu’r rhwymedi hwnnw.

13. Telerau ac Amodau Blaenorol

Os bydd y Telerau ac Amodau hyn ac unrhyw fersiynau blaenorol ohonynt yn gwrthdaro, bydd darpariaethau’r Telerau a’r Amodau hyn yn drech oni nodir yn benodol fel arall.

14. Hawliau Trydydd Parti

Ni fydd unrhyw beth yn y Telerau ac Amodau hyn yn rhoi unrhyw hawliau i unrhyw drydydd parti. Mae’r cytundeb a grëwyd gan y Telerau a’r Amodau hyn rhyngoch chi ac FDS Consultants.

15. Cyfathrebu

15.1 Rhaid anfon pob hysbysiad / neges gyfathrebu atom naill ai drwy’r post i’n Safle (gweler y cyfeiriad uchod) neu drwy e-bost at office@dental-referrals.org. Ystyrir bod hysbysiad o’r fath wedi dod i law 3 diwrnod ar ôl ei bostio os cafodd ei anfon drwy’r post dosbarth cyntaf, y diwrnod anfon os caiff yr e-bost ei anfon ar ddiwrnod busnes ac ar y diwrnod busnes nesaf os caiff yr e-bost ei anfon ar benwythnos neu ŵyl gyhoeddus.

15.2 Gall FDS Consultants anfon gwybodaeth atoch am ein cynhyrchion a / neu ein gwasanaethau o bryd i’w gilydd. Os nad ydych am gael gwybodaeth o’r fath, cliciwch ar y wybodaeth datdanysgrifio ym mhob e-bost.

16. Y Gyfraith ac Awdurdodaeth

Bydd y Telerau ac Amodau hyn a’r berthynas rhyngoch chi ac FDS Consultants yn cael eu llywodraethu a’u dehongli’n unol â Chyfraith Cymru a Lloegr, ac rydych chi ac FDS Consultants yn cytuno i ymostwng i awdurdodaeth unigryw Llysoedd Cymru a Lloegr.

Area: Aneurin Bevan | Betsi Cadwaladr | Cardiff & Vale | Cwm Taf | Hywel Dda | Powys | Swansea Bay

Loading...