Please select a language

Dewisiwch iaith os gwelwch yn dda

NHS Wales Dental Referral Management System
Iaith
Eich Bwrdd Iechyd
Tracio atgyfeiriad
Mae'r system hon yn eich galluogi i weld statws atgyfeiriad. Mae angen i chi wybod cyfeirnod unigryw'r atgyfeiriad (URN), sef cod alffaniwmerig â 10 nod sydd wedi'i argraffu ar frig eich ffurflenni atgyfeirio. Mae’n bosibl fod hwn wedi ei ddanfon atoch mewn neges destun.

Cynhyrchwyd eich cyfeirnod unigryw (URN) gan eich deintydd i’ch galluogi i dracio eich atgyfeiriad. Os gwelwch “Heb Ddod i Law” wrth roi’r cyfeirnod unigryw, nid yw eich ffurflen wedi dod i law eto.

Bydd y system yn dweud pryd y daeth yr atgyfeiriad i law’r Gwasanaeth Atgyfeiriadau, pryd y cafodd ei frysbennu, pa benderfyniad a wnaed ar ôl ei frysbennu ac i ble yr anfonwyd yr atgyfeiriad yn y pen draw. Os bydd unrhyw broblemau â’r atgyfeiriad, bydd y manylion hyn i’w gweld yn y blwch sylwadau. Nid yw manylion cleifion yn cael eu rhoi na’u storio ar y system hon.

Nodwch fod yr amser aros ar gyfer asesiadau orthodontig yn aml yn hir.

Nodwch: y darparwr y mae’n cael ei anfon ato yn y pen draw sy’n penderfynu a yw’r claf yn gymwys i gael triniaeth orthodontig ar y GIG pan fydd yn mynd i’r apwyntiad asesu.

Mae rhestrau aros ar gyfer triniaeth orthodontig ledled Cymru yn amrywio, gan ddibynnu ar y galw a’r capasiti mewn gwahanol ardaloedd. Ar hyn o bryd, mewn rhai mannau, gall yr amseroedd aros hyn fod rhwng 12 mis a dwy flynedd. Caiff cleifion eu brysbennu i sicrhau bod meini prawf derbyn yn cael eu bodloni, ac mae’r penderfyniad i fwrw ymlaen â thriniaeth yn seiliedig ar angen clinigol yn unig.

  • Track a referral / Olrhain atgyfeiriad

    Mae'r system hon yn eich galluogi i olrhain atgyfeiriad trwy'r broses er mwyn i chi wybod beth yw'r canlyniad. Er mwyn defnyddio'r system hon bydd arnoch angen eich rhif cyfeirnod unigryw.

    This system enables you to track a referral through the process so you know what the outcome is. In order to use this system you will need your unique reference number.

    Mae hwn yn god â deg nod ac mae'n edrych fel hyn: ABM0057487. This is a ten character code and looks something like this: ABM0057487.

Os gwelwch “Yn Cael ei Frysbennu”, mae aelod o’n tîm clinigol wrthi’n asesu eich atgyfeiriad.

Os gwelwch “Wedi’i Anfon At”, anfonwyd eich atgyfeiriad at y darparwr a nodir. Bydd angen i chi gysylltu â’r darparwr i gael rhagor o wybodaeth am apwyntiadau ac amseroedd aros os oes angen. (Nodwch: ni all y Ganolfan Atgyfeiriadau roi’r wybodaeth hon. Mae angen i chi gysylltu â’r darparwr yn uniongyrchol)

Os gwelwch “Wedi’i Wrthod”, rydym wedi anfon yr atgyfeiriad yn ôl at eich deintydd i gael rhagor o wybodaeth. Cysylltwch â’ch deintydd i gael manylion ychwanegol am na all y Ganolfan Atgyfeiriadau roi gwybodaeth glinigol.

Area: Aneurin Bevan | Betsi Cadwaladr | Cardiff & Vale | Cwm Taf | Hywel Dda | Powys | Swansea Bay

Loading...